Podmínky pro uživatele webové stránky

Všeobecné podmínky a pravidla užívání pro uživatele webové stránky

1. Základní ustanovení

1.1 Provozovatelem webové stránky TheLastofUs.cz je:

Ten, dále jen „TheLastofUs.cz“ nebo „Provozovatel“, odpovídá za funkčnost a provoz webové stránky.

1.2 Uživatel webové stránky je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví a/nebo používá webovou stránku TheLastofUs.cz (dále jen „Uživatel“).

2. Webová stránka

2.1 Přístup na stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání tohoto portálu, přičemž vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním vyjadřuje osoba zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a s jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s pravidly a podmínkami, nesmí využívat jednotlivé prvky a pobývat na internetových stránkách TheLastofUs.cz.

2.2 Aby Uživatel mohl webovou stránku TheLastofUs.cz využívat, musí nejprve souhlasit s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasí, nesmí tuto Službu využívat.

3. Soukromí Uživatelů a ochrana osobních údajů Uživatelů

3.1. Předávání osobních údajů

3.1.1 Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

3.2 Kódy třetích stran

3.2.1 Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

3.3 Google Analytics

3.3.1 Tyto stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google“). Služba Google Analytics používá soubory “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňujících analýzu způsobu užívání této stránky jejími Uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

3.4 Cookies

3.4.1 “Cookies” jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Detailní informace o Zásadách cookies (EU) naleznete na https://www.thelastofus.cz/zasady-cookies/.

3.5 Odkazy na jiné stránky

3.5.1. Na stránkách TheLastofUs.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

3.6 Politika ochrany osobních údajů

3.6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na stránkách TheLastofUs.cz.

3.7 Registrace

3.7.1 Registrace na stránce a poskytované služby jsou dostupné všem uživatelům starším 15 let. Pokud Provozovatel neudělí výjimku nebo nerozhodne jinak, uživatelé mladší 15 let služby TheLastofUs.cz běžně využívat nemohou.

3.7.2 Registrací v systému zákazník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a současně dává poskytovateli svůj výslovný souhlas k tomu, aby v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení EP o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“), zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo a aby tyto osobní údaje byly zařazeny do databází poskytovatele, a to za účelem poskytování služeb, zasílání oznámení a pro marketingové účely spojené s aktivitami provozovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu stran na dobu dvou (2) let od jeho skončení. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje použije pouze pro účely uvedené v těchto podmínkách a pravidlech.

4. Uživatelský obsah

4.1 Jakýkoliv Uživatel může zasílat Obsah různými formami. Provozovatel, bez ohledu na to, zda bude tento Obsah zveřejněn, nebo ne, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s žádným Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou, a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

4.3 Uživatel nesmí do článků, komentářů, zpráv a příspěvků ve fóru přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Provozovatel nekontroluje obsah uvedený na stránce a odeslaný Uživateli. Příspěvky jsou kontrolovány, pouze pokud je autorem označený „TheLastofUs.cz“.

5. Duševní vlastnictví / autorská práva

5.1. I když provozovatel stránky a webstránka TheLastofUs.cz neodpovídá za články, fotografie, příspěvky, komentáře Uživatelů, dbá na zásady v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv.

5.2 Každý Uživatel se zavazuje, že bude přidávat do článků, komentářů, příspěvků na fórech TheLastofUs.cz jen takový obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora, v opačném případě přebírá odpovědnost za následky s tím spojené.

5.3 Každý uživatel používáním stránek prohlašuje, že bude dodržovat a ctít autorská práva do maximální míry, což znamená:

 • nebude kopírovat obsah z jiných webových lokalit;
 • nebude jednoduše a bezduše překládat celý obsah z jiných webových lokalit;
 • nepoužije fotografie, jejichž autorská práva jsou nejasná, jsou majetkem tiskových agentur, fotobank nebo jednotlivců a nemá k nim svolení;
 • v případě, že má zájem o použití fotografií, kontaktuje majitele autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolení použití. Odpověď, kladnou nebo zápornou si redaktor ponechá. Pokud použije nějaké fotografie, prohlašuje, že má autorské práva vyřešena a fotografie vkládá na vlastní zodpovědnost.
 • pokud má zájem o použití fotografií, kontaktuje majitele autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolení. Odpověď, kladnou, nebo zápornou si redaktor ponechá. Pokud použije nějaké fotografie, prohlašuje, že má autorská práva vyřešena a fotografie vkládá na vlastní odpovědnost.

6. Porušení autorských práv, nebo jiných práv

6.1 Pokud by se nějakým nedopatřením, byť jen přes třetí stranu na stránce zobrazil nebo vyskytl materiál, který narušuje Vaše nebo kohokoli práva, prosím, okamžitě nás kontaktujte na web@thelastofus.cz a neprodleně napravíme chybu některého z našich registrovaných Uživatelů, kteří ale jakýkoliv obsah přidávají dobrovolně a pod vlastním jménem bez koordinace a přímého vědomí Provozovatele.

7. Obsah na našich serverech

7.1 Portál TheLastofUs.cz a jeho Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a subjektivní názory, které zveřejňují jednotliví autoři a/nebo Uživatelé vlastním jménem. Názory a postoje nejsou postojem provozovatele portálu TheLastofUs.cz.

7.2 Obsah na stránce není monitorován provozovatelem. Pokud se na stránce vyskytne obsah, který porušuje něčí práva nebo právní normy České republiky, bude odstraněn po upozornění provozovatele.

8. Odkazy

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetí strany/třetích stran nebo vložené části stránek třetích stran (embednuté části, například YouTube videa), které jsou volně dostupné každému uživateli internetu.

8.2 TheLastofUs.cz nenese odpovědnost za obsah takovýchto webových stránek a portálů propojených s touto stránkou prostřednictvím odkazů (linků) na nebo z této stránky, spojování s jinými stránkami nebo portály mimo této stránky Uživatel realizuje na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za případnou nedostupnost, kvalitu a obsah externě linkovaných webových stránek a neodpovídá za obsah externích webových stránek, které porušují právo nebo jinou formou způsobí Uživatelem škodu. Umístění takových odkazů ze strany Provozovatele na této stránce slouží jedině pro lepší orientaci Uživatelů.

9. Práva a povinnosti uživatele

9.1 Uživatel bere na vědomí, že se na TheLastofUs.cz a všech podstránkách, subdoménách nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR a/nebo s obecnou morálkou, tedy nesmí:

 • propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení;
 • odesílat příspěvky s erotickým obsahem;
 • propagovat dětskou pornografii;
 • propagovat omamné a psychotropní látky;
 • propagovat politickou stranu nebo její představitele;
 • využívat přímo nebo skrytou formou portál k reklamě třetí strany;
 • uvádět nepravdivá, neověřená, zavádějící nebo lživá tvrzení o třetí straně.

10. Práva a povinnosti Provozovatele

10.1 Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli.

10.2 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním webové stránky, případně s používáním služeb na webové stránce. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou neodborným použitím uživatelského konta samotným Uživatelem, zneužitím nebo ztrátou identifikačních a registračních údajů uživatele. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla Uživateli nesprávným interpretováním nebo použitím informací uvedených na webové stránce.

10.3 Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci Uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

11. Soutěže

11.1 Pravidlům soutěží je vyhrazena stránka Pravidla soutěží, která se nachází na tomto odkaze https://thelastofus.cz/pravidla-soutezi.

12. Změna pravidel

12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání webové stránky. Pokud Uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn Provozovatelem, tak se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Provozovatel má právo kdykoliv změnit obsah, případně služby webové stránky. Provozovatel není odpovědný za nepřetržitou dostupnost webové stránky. Na používání webové stránky není dán nárok. Podmínky se řídí českým právem a musí být interpretovány ve smyslu českého práva.